Quảng Ngãi: Thông báo thi tuyển giáo viên năm 2019

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng cho 03 cấp học (mầm non tiểu học, trung học cơ sở) là 78 giáo viên

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng cho 03 cấp học (mầm non tiểu học, trung học cơ sở) là 78 giáo viên, cụ thể như sau:

1. Đối với bậc học trung học cơ sở: tuyển dụng 23 giáo viên, gồm các chuyên ngành đào tạo như sau:

 - Toán (Toán - Tin, Toán - Lý): 06 giáo viên; Vật lý: 01 giáo viên; Sinh học: 01 giáo viên; Ngữ văn: 03 giáo viên;  Lịch sử: 02 giáo viên; Anh Văn: 03 giáo viên;  Thể dục: 01 giáo viên; Tin học: 01 giáo viên;  Âm nhạc: 01 giáo viên; Tổng phụ trách đội: 03 giáo viên; Mỹ thuật: 01 giáo viên.

2. Đối với bậc học tiểu học: tuyển dụng 18 giáo viên gồm các chuyên ngành như sau:

- Giáo viên Tiểu học cơ bản: 14 giáo viên;

- Giáo viên Thể dục: 01 giáo viên;

- Giáo viên Âm nhạc: 01 giáo viên.

- Giáo viên Mỹ thuật: 02 giáo viên.

3. Đối với bậc học mầm non: tuyển dụng 37 giáo viên.

- Sư phạm Mầm non 37 giáo viên;

II. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển  

 - Thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/9/2019 (trong giờ hành chính ngày làm việc).- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Tại phòng Nội vụ huyện Sơn Tây (địa chỉ nhà làm việc UBND huyện Sơn Tây, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

Điện thoại liên hệ: 0255.3868355.

Nguồn http://baoquangngai.vn/channel/8181/201909/thong-bao-thi-tuyen-giao-vien-nam-2019-2963439/

Share This:

Loading...